РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИУчредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съдРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:1. Копие от личната карта на едноличния търговец;2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото... Прочети повече

  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  Изготвяне и оформяне на документи по сделки с недвижими имоти. Прочети повече

  ПРЕГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ

  Когато страните по един спор са в състояние да проявят разум и воля, то той може да бъде решен бързо и по начин, който в най-пълна степен удовлетворява интересите на двете страни. КАНТОРА ТОНЧЕВ и ПАРТНьОРИ има опит във воденето на преговори и съставяне на споразумения, който ни позволява да постигнем за клиентите си извънсъдебно решаване на спора. Прочети повече

  ПРОЦЕСУАЛНА ЗАЩИТА

  Процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела. Прочети повече

  ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ

  Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози. Прочети повече

  АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

  Правно съдействие пред държавни и общински органи, процесуално представителство при оспорване на актове на администрацията. Прочети повече

  НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

  Оспорване на наказателни постановления на пътна полиция, общински и държавни контролни органи. Прочети повече

  НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  Участие и представителство в процедури по несъстоятелност, защита на права, представителство. Прочети повече

  ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, процесуално представителство по трудови дела – незаконно уволнение, неплатени трудови възнаграждения и обезщетения. Прочети повече

  БРАЧНИ ДОГОВОРИ

  Консултации във връзка с брачни договори. Изготвяне на брачни договори. Прочети повече

  АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

  Снабдяване с оригинално удостоверение за актуално състояние на фирма. Документът ще бъде изпратен на посочен от Вас офис на Еконт или Спийди.Цена: 30 лв.За да направите поръчка, моля изпратете следните данни:- Името на фирмата, за която искате актуално състояние;- Нейният ЕИК/БУЛСТАТ номер;- Най-близкият до Вас офис на ЕКОНТ или Спийди за доставка. Прочети повече

  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

  Процесуално представителство и съдействие при изпълнителни дела. Осребряване на имуществото на длъжника, налагане на запори и възбрани. Прочети повече

  ДАНЪЧНО ПРАВО

  Консултации. Обжалване актове на данъчната администрация. Прочети повече

  ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ

  Изготвяне на граждански и търговски договори – договор за заем, договор за наем, договор за продажба, договор за цесия, договор за лизинг, договор за консигнация, брачен договор. Прочети повече

  СЧЕТОВОДСТВО

  Водене на счетоводство. Изготвяне на баланси, отчети, счетоводни доклади и одит. Съдействие при съставяне на данъчни и осигурителни документи. Счетоводство и документиране на трудови договори, ведомости, заплати и осигуровки. ДДС. Прочети повече

  ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

  Правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел. Прочети повече

  ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ НА РУСКИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

  Има няколко варианта за пребиваване на руски граждани в България в зависимост от продължителността на престоя. За издаване на виза кандидатът подава, не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение, попълнено и подписано заявление по образец, определен с акт на Министерския съвет Първият е виза С за краткосрочно пребиваване. Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава... Прочети повече

  ИСК ПО ЧЛ.135 ЗЗД. ПАВЛОВИЯТ ИСК СРЕЩУ МНИМИТЕ КРЕДИТОРИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

  Искът по чл.135 ЗЗД е средство на кредитора, с което той може да се предпази от недобросъвестните действия на своя длъжник. Тогава когато длъжникът прехвърли свое имущество с цел да не може кредиторът да удовлетвори вземането си, посредством иска по чл.135 ЗЗД съдът обявява за относително недействителни спрямо кредитора прехвърлителните сделки. Така опитът на длъжника бива осуетен и кредиторът има право... Прочети повече

  ИСК ПО ЧЛ.135 ЗЗД. ПАВЛОВИЯТ ИСК ПРИ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

  Павловият иск (Искът по чл.135 ЗЗД) в случаите на Запис на заповед Съществуват вече в практиката немалко случаи на мними кредитори по изпълнително дело. Това са случаи, в които кредиторът (когато е хирографарен, т.е. необезпечен) е успял да възбрани имот на длъжника и е поискал от съдия-изпълнителя продажбата му, за да се удовлетвори от него и така да получи плащане по... Прочети повече

  ПОМОЩ ЗА КОЛЕГИ

  На адвокати, които имат нужда от справки или получаване на документи по дела от съдилищата в София, Пловдив, Варна и Бургас, ние можем да окажем съдействие. Прочети повече